SCADA систем Печати

SCADA ситемот на ЈП Студенчица Кичево служи за воведување на мерење на сите превземени количини на вода од страна на корисниците на водоводот.

Основни карактеристики на SCADA системот се:

- Автоматско управување со распределбата на вода врз основа на предефинирани протоци и количини во зависност од расположливата количина на вода

- Сигнализации и аларми за разни пореметувања во системот

- Визуелизација на системот и негово целосно пратење од едно место

- Снимање на податоците во бази на податоци и нивна обработка

- Брз проток на информациите

- Видео надзор за мерни станици

- Фотоволтаични системи за мерно регулациони станици

 

Повеќе слики во галерија.

scada1

scada2

1

scada8